Dai hi shin Dharani

Namu kara tan no tora ya ya

namu ori ya boryo ki chi shifu ra ya fuji sato bo ya

moko sato bo ya mo ko kya runi kya ya

en sa hara ha e shu tan no ton sha namu shiki ri toi mo ori ya

boryo ki chi shifu ra

rin to bo na mu no ra

kin ji ki ri mo ko ho do

sha mi sa bo o to jo shu ben

o shu in sa bo sa to

no mo bo gya

mo ha te cho to ji to en o bo ryo ki

ru gya chi kya ra chi i kiri mo ko

fuji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra

mo ki mo ki ri to in ku ryo ku ryo

ke mo to ryo to ryo ho ja ya chi

mo ko ho ja ya chi to ra to ra chiri ni shifu ra ya sha ro sha ro

mo mo ha mo ra ho chi ri yu ki yu ki

shi no shi no ora san fura sha ri

ha za ha zan fura sha ya

ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo

ki ri sha ro sha ro shi ri shi ri

su ryo su ryo fuji ya fuji ya

fudo ya fudo ya mi chiri ya

nora kin ji chiri shuni no hoya mono somo ko shido ya somo ko

moko shido ya somo ko shido yu ki shifu ra ya somo ko

nora kin ji somo ko

mo ra no ra somo ko

shira su omo gya ya somo ko

sobo moko shido ya

shaki ra oshi do ya somo ko

hodo mogya shido ya somo ko

nora kin ji ha gyara ya somo ko

mo hori shin gyara ya somo ko

namu kara tan no tora ya ya

namu ori ya boryo ki chi

shifu ra ya somo ko

shite do modora hodo ya

so mo ko.